Fundacja Zgromadzenia Braci Albertynów powstała w 2010 roku, w celu:

 • wspierania materialnego i finansowego oraz prawnego, szkoleniowego, organizacyjnego placówek charytatywno - opiekuńczych prowadzonych przez Zgromadzenie Braci Albertynów,
 • pomocy osobom bezdomnym, by im zapewnić godziwe mieszkanie i byt oraz skutecznie pomóc w powrocie do społeczności,
 • prowadzenia działalności dobroczynnej i charytatywno - opiekuńczej na rzecz ludzi najuboższych,
 • wspierania osób niepełnosprawnych m. in. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 • promocji i organizacji wolontariatu.

Cele te Fundacja realizuje poprzez:

 • aktywizację zawodową bezdomnych poprzez tworzenie miejsc pracy,
 • pozyskiwanie środków na realizacje celu Fundacji,
 • udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom ubogim, bezdomnym, placówkom charytatywno-opiekuńczym, a także domom pomocy społecznej, w tym domom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie,
 • wyposażenie domów pomocy społecznej oraz placówek charytatywno-opiekuńczych, w szczególności w sprzęt rehabilitacyjny, medyczny i inny z kategorii wyposażenia,
 • zakup żywności i przekazywanie jej na potrzeby ubogich, również zamieszkujących poza granicami Polski, znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej,
 • organizowanie i prowadzenie placówek dla bezdomnych,
 • organizowanie i prowadzenie punktów bezpłatnego żywienia.

Fundacja Zgromadzenia Braci Albertynów jest organizacją pożytku publicznego (OPP).

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej przeznaczony jest w całości na finansowanie działalności statutowej.

Działalności gospodarcza Fundacji obejmuje:

 • uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt,
 • sprzedaż produktów rolnych,
 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • transport drogowy towarów,
 • niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
Bracia Albertyni 2013 Copyright